line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

ТЕНДЕР

 
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО  ЗДРАВЉЕ   НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића   50

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

За прикупљање писмених понуда у отвореном поступку бр.1/08


1) Предмет јавне набавке је сукцесивна (испорука по договору) добара неопходних за делатност Института за заштиту здравља у Нишу за 2008.год груписаних у девет група:

 1. санитетски материјал (хранљиве подлоге и тестови);
 2. лабораторијски материјал (медицинска пластика, санитетски потрошни материјал, лабораторијско стакло и хемикалије);
 3. средства за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију;
 4. штампани материјал (евиденциони обрасци и канцеларијски материјал );
 5. енетгенти (лож уље и бензин);
 6. средства за одржавање хигијене;
 7. алат, електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде;
 8. резервни делови и остали потрошни материјал за возила;
 9. рачунарска опрема

2) Право учешћа на тендеру имају сва правна лица која испуњавају услове прописане одредбама чл. 45.и 46. Закона о јавним набавкама, о чему понуђач доставља доказе уз понуду.
Понуђач је обавезан да у понуди наведе јединачну цену (без порезе на промет), услове плаћања, рок испоруке и начин доставе.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама Института за јавно  здравље у Нишу, Бул.др Зорана Ђинђића 50 (Канцеларија 103).
Услов за преузимање ове документације је подношење оверене потврде о уплати 3000. дин. на текући рачун Института бр. 840-605667-34 УЈП Ниш (са називом и седиштем понуђача и сврхом дознаке:«Откуп тендерске документације 1/2008»)


3) Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти са назнаком назива и адресе понуђача и број набавке 1/2008 , поштом или лично, на адресу: Институт за јавно здравље у Нишу, Бул.др Зорана Ђинђића 50, са назнаком :«За јавни позив –тендер бр. 1/2008-понуда –не отварај«.


4) Све понуде морају бити поднете у три примерка (оригинал и две копије), са важношћу до краја године.


5). Рок за подношење понуде је 40 дана од дана објављивања у »Службеном гласнику РС«.  Благовремним ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Института најкасније последњег дана истека рока до 12 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан


6) Јавно отварање понуда обавиће се 40. дана од дана објављивања у 12,30      
часова у амфитеатру »Пастеровог завода«. У случају да је четрдесети дан у суботу  или недељу, јавно отварање ће се обавити првог наредног радног дана.


7) Одлука о избору понуђача биће донета у року од 15 дана од дана јавног
отварања понуда а додела уговора о јавној набавци обавиће се у року од 15 дана од дана избора најповољнијег понуђача, о чему ће се понођачи обавестити у року од три дана.


8)  Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о        
додели уговора о јавној набавци.

                                             
9) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

10)  Све додатне информације могу се добити на тел. 018/226-448 а особе за контакт су:

  1. За санитетски материјал  Проф др Бранислава Коцић лок 114
  2. За лабораторијски материјал Љубеновић Биљана лок.144
  3. За  групе 3,4,5,6,7,8 Костић Братислав лок.124
  4. За рачунарску опрему Јанчић Зоран лок.117