line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке- АРХИВА 2014, 2013

 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

JН 7-П-1-2014 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

JН 7-П-2-2014 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

____________________________________________________________

Јабне набавке велике вредности

ЈН 21/2014 Антибиограм дискови

ЈН 20/2014 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 19/2014 Штампани материјал, евиденциони обрасци и тонери за штампаче

ЈН 18/2014 Потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике  „Vitek 2 compact i Mini Vidas“,

ЈН 17/2014 Лож уље (гасно уље екстра лако еуро Е-1)

ЈН 16/2014 Имунохемијски тестови и потрошни материјал за имуноанализатор Cobas e 411 затворен систем

ЈН 14/2014 Набавка лож уља

ЈН 12/2014 Набавка штампаног и канцеларијског материјала

ЈН 11/2014 Набавкa Биомедицинског апарата „Real time PCR“

ЈН 8/2014 Набавка лабораторијске опреме (измењено 20.08.2014.)

ЈН 7/2014 Набавка дијагностичког материјала за рад у области микробиологије (измењено 01.08. 2014.)

ЈН 5/2014 Набавка лабораторијских реагенаса -тестова за микробиолошку дијагностику

ЈН 4/2014 Набавка пластичног лабораторијског прибора и посуђа и медицинског потрошног материјала

ЈН 3/2014 Набавка лабораторијског стакленог и медицинског потрошног  материала

ЈН 2/2014 Набавка лабораторијских  хемикалија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке je набавка  микробиолошког материјала

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке je материјал за одржавање чистоће 5/2013

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке је микробиолошки материјал за рад Центра за микробилогију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке је микробиолошки материјал за рад Центра за микробилогију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке су резервни електро материјал, редни број 6/2013

 

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 22/2014 Рачунарска опрема

ЈНМВ 15/2014 Измештање гасне станице и изградња подстанице спец. гасова

ЈНМВ 13/2014 Аутоделови

ЈНМВ 12/2014 Набавка штампаног и канцеларијског материјала

ЈНМВ 10/2014 Контролана провера система менанџмента квалитетом ISO 9001-2008

ЈНМВ 9/2014 Електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде (измењено 18.08.2014)

ЈНМВ 6/2014 Санација крова

ЈНМВ 1/2014 Набавка Система за контролу микробиолошког статуса површинских и подземних вода

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке je набавка седам тона лож-уља (гасно уље екстра лако еуро Е-1)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке je набавка седам тона лож-уља (гасно уље екстра лако еуро Е-1)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке су средства за послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке је штампани и канцеларијски материјал

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Предмет јавне набавке су резервни ауто делови, редни број 4/2013

Одлуке

Одлука Комисије о избору најповољније понуде  у јавној набавци елиса тестова у отвореном поступку бр. 11/2013.

Одлука Комисије о избору најповољнијих понуда у јавној набавци микробиолошког материјала у отвореном поступку бр. 9/2013.

Одлука комисије о избору најповољнијих понуда у отвореном поступку 6/2013